Quản lí trường học

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
2
Giảng viên phụ trách: 
Hà Văn Tú
Giảng viên phụ trách: 
ThS. Nguyễn Minh Sơn
Ngành QLGD: 
Chuyên ngành
Bắt buộc
Nội dung môn học: 

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên khái niệm về quản lý trường học, các phạm trù về quản lý trường học.

Mục tiêu môn học: 

-  Trang bị cho người học những khái niệm trường học và quản lý trường học.
-  Trang bị cho người học những hiểu biết về tiến hành tổ chức, quản lí nhà trường trong thế kỉ 21.
-  Giúp người học tiếp cận với các họat động quản lý trường học ở các trường phổ thông.
 

Điều kiện tiên quyết: 

Có kiến thức về giáo dục học, quản lý giáo dục, quản lý trường học.
 

Hình thức đánh giá: 

-  Thực hành: 20%
- Thi cuối kỳ: 80%

Tài liệu tham khảo: 

Quản lí trường học
-         Tài liệu chính: giáo trình Quản lý trường học của Thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn
-         Tài liệu tham khảo:
+ Trung tâm đào tạo khu vực của Seameo tại Việt Nam – Hội thảo quản lý giáo dục những thập niên đầu của thế kỷ 21.
+ Nguyễn Ngọc Bảo – Bùi Văn Quân. Hỏi đáp Giáo Dục Học (tập 1). NXB. Đại Học Sư Phạm 2006.
+ Luật Giáo Dục 2005.