Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
2
Giảng viên phụ trách: 
Nguyễn Duy Mộng Hà
Ngành QLGD: 
Chuyên ngành
Tự chọn
Ngành TLGD: 
Chuyên ngành
Tự chọn
Nội dung môn học: 

Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:
Cấu trúc học phần bao gồm phần lý thuyết và phần thực hành.
Phần lý thuyết gồm 4 chương. Chương 1 giới thiệu cho sinh viên tổng quan khái quát về CNDH, lịch sử ra đời của khái niệm CNDH với hai cách hiểu theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng, vai trò và ý nghĩa cũng như khuynh hướng phát triển của CNDH trong tương lai. Chương 2 tập trung khai thác khái niệm, phân loại và việc ứng dụng vào dạy học phương tiện truyền thông và đa phương tiện (multimedia), chức năng, sự hỗ trợ của máy vi tính và CNTT trong công việc dạy và học. Chương 3 tập trung vào những nguyên tắc và chiến lược cơ bản của qui trình công nghệ dạy học trong phạm vi hẹp: các bước tiến hành xây dựng một bài giảng điện tử và giáo trình điện tử cụ thể, và các khâu thực hiện, từ khâu biên soạn, sử dụng cho đến khâu đánh giá. Chương 4 bao gồm lý thuyết về PM Powerpoint, frontpage, cơng cụ tra cứu Internet, ôn lại cấu trúc BGĐT, GTĐT để chuẩn bị cho phần thực hành
Trong phần thực hành, sinh viên sẽ được hướng dẫn kỹ năng ứng dụng phần mềm Powerpoint và Frontpage để biên soạn một bài giảng điện tử và giáo trình điện tử cụ thể.

Mục tiêu môn học: 

- Sinh viên nắm được khái niệm CNDH theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng, nắm được bản chất và các công đọan của qui trình CNDH.
- Sinh viên hiểu được thế nào là Media trong giảng dạy, vai trò của Media và CNTT trong quá trình dạy và học cũng như các quá trình và giai đoạn của Media trong giảng dạy.
- Sinh viên biết cách vận dụng Media và CNTT để thiết kế một bài giảng điện tử cụ thể, giới hạn ở việc sinh viên nắm được các kỹ năng sử dụng phần mềm Powerpoint, Frontpage, các kỹ năng về khai thác và sử dụng thông tin trên Internet,…
 

Điều kiện tiên quyết: 

-      Sinh viên có kiến thức cơ bản về Lý luận dạy học, Giáo dục học đại cương, Tâm lý học đại cương và quản lý giáo dục
-      Sinh viên có kiến thức cơ bản về tin học và kỹ năng sử dụng máy vi tính
-      Sinh viên phải có điều kiện thực hành phòng máy (có hệ thống Internet), được cài đặt các phần mềm thực hành

Hình thức đánh giá: 

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Sau khi kết thúc phần thảo luận, sinh viên làm bài thu hoạch theo nhóm
- Sau khi kết thúc mỗi phần thực hành, sinh viên phải tự thiết kế và biên soạn một bài thực hành vận dụng phương tiện phần mềm đã học.
- Sinh viên làm bài kiểm tra lý thuyết cuối kỳ
v            Dự lớp, thảo luận: 20%
v            Bài thu hoạch thảo luận : 10%
v            Bài thực hành: 30%
v            Kiểm tra cuối kỳ: 40%
Tổng cộng:                   100%
3.      Thang điểm: 10/ 10

Tài liệu tham khảo: 

 Tài liệu học tập:
·      Sách, giáo trình chính:
v      Tô Xuân Giáp, Phương tiện dạy học, NXB Giáo dục, 2001.
v      Ihbe W., Công nghệ dạy học, ĐH Dresden, Đức, 2001
v      Th.S Nguyễn Duy Mộng Hà, Bài giảng “Công nghệ dạy học”, tài liệu sử dụng nội bộ, 2006
v      Roblyer, M.D. – Edwards, Jack, Integrating Educational Technology into teaching, Second Edition, Prentice-Hall, 2000
v      Newby Timothy .J, Stepich Donald A., Lehmen James D., Russell James D. Instructional technology for teaching and learning, Prentice- Hall, Inc., 2000
v      Grabe, Mark and Grabe, Cindy, Integrating technology for meaningful learning, Houghton Mifflin Co., 2001.
v      Norton, Priscilla & Sprague, Debra. Technology for teaching. Allyn & Bacon 2001.
·      Sách tham khảo:
v      Ballin và Brater, Học với Multimedia, Nurnberg, Đức, 1996
v      Doering, Multimedia trong dạy học, Đức
v      Intel. Intel Teach to the Future, Chương trình dạy học cho tương lai cua Intel,Intel, 2003