Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
3
Giảng viên phụ trách: 
Nguyễn Thị Hảo
Ngành QLGD: 
Cơ sở ngành
Ngành TLGD: 
Cơ sở ngành
Nội dung môn học: 

Học phần gồm 5 chương giới thiệu cho sinh viên những kiến thức tổng quát về SPSS, hình thành kỹ năng khai báo biến, nhập liệu, xử lý dữ liệu theo yêu cầu nghiên cứu (mô tả dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa các biến)
Chương 1:Tổng quan phần mềm SPSS
Chương 2: Tạo khuôn nhập liệu – Nhập liệu
Chương 3: Mô tả dữ liệu
Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến
Chương 5: Kiểm định trung bình mẫu

Mục tiêu môn học: 

Sau khi hoàn tất môn học sinh viên sử dụng được phần mềm SPSS để khai báo biến, nhập liệu, xử lý và phân tích thống kê căn bản số liệu điều tra, khảo sát trong nghiên cứu giáo dục.

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, xác suất thống kê trong giáo dục, tin học cơ bản.

Hình thức đánh giá: 
  • Kiểm tra giữa học phần: 30%
  • Thi cuối học phần: (lí thuyết + thực hành): 70%

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Hoàng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê
Sách tham khảo:
1.Hoàng Trọng (2002), Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows, NXB Thống kê                                  
2. Đỗ Văn Thắng-Phan Thành Huấn (2003), Giáo trình SPSS, NXB ĐH Quốc gia TPHCM
3. Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Khoa Học Xã Hội