Lịch sử giáo dục Việt Nam

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
2
Giảng viên phụ trách: 
Hà Văn Tú
Ngành QLGD: 
Cơ sở ngành
Bắt buộc
Ngành TLGD: 
Cơ sở ngành
Tự chọn
Nội dung môn học: 

Bài nhập môn: Những vấn đề chung
1.      Khái niệm lịch sử giáo dục
2.      Đối tượng nghiên cứu
3.      Nhiệm vụ nghiên cứu
Chương1. Giáo dục Việt Nam thời phong kiến (thế kỷ X đến 1858).
1.      Bối cảnh lịch sử giai đoạn từ thế kỷ X đến 1958
2.      Tư tưởng chủ đạo của giáo dục phong kiến Việt Nam.
3.      Mục đích giáo dục Việt Nam thời phong kiến
4.      Nội dung giáo dục Việt Nam thời phong kiến
5.       Nhà trường Việt Nam thời phong kiến.
6.      Chế độ thi cử và đãi ngộ
7.      Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ
8.      Nhận xét và đánh giá.
 
Chương 2. Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1858 – 1945
1.      Giáo dục Pháp – Việt giai đoạn 1858 – 1945
            Mục đích giáo dục
            Nội dung giáo dục
            Chính sách ngu dân của thực dân Pháp
            Hai cuộc cải cách giáo dục
2.      Dòng giáo dục yêu nước
            Nguyên nhân xuất hiện
            Một số phong trào giáo dục tiêu biểu.
            Phong trào Đông Du
            Nhà trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
3.      Dòng giáo dục cách mạng.
            Nguyên nhân xuất hiện
            Nguyễn Ái Quốc, người mở đầu dòng giáo dục cách mạng.
            Lớp học trong nhà tù thực dân Pháp
            Hoạt động của hội truyền bá chữ quốc ngữ.
4.      Tư tưởng giáo dục của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Chương 3. Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975
1.      Bối cảnh lịch sử
2.      Những chủ trương đầu tiên của Đảng và chính phủ về giáo dục
3.      Phong trào diệt dốt
4.      Cải cách giáo dục lần thứ nhất – năm 1950
5.      Chủ trương phát triển giáo dục của Đảng ở miền Nam giai đoạn 1954 – 1975
6.      Cải cách giáo dục lần thứ hai – năm 1956
7.      Chuyển hướng giáo dục phổ thông trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc giai đoạn 1965 – 1975
Chương 4. Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến nay.
1.      Bối cảnh lịch sử
2.      Cải cách giáo dục lần thứ 3 – năm 1979
            Những hướng lần cần quán triệt để cải cách hiệu quả
            Tình hình giáo dục sau cải cách.
3.      Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục của Đảng từ năm 1986 đến nay.
            Phương hướng chiến lược phát triển giáo dục năm 1986.
            Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII – 1991
            Nghị quyết lần thứ VI BCH TW Đảng khoá VII- 1993
            Nghị quyết lần thứ II BCH TW Đảng khoá VIII
            Báo cáo đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Mục tiêu môn học: 

-         Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản và toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của giáo dục Việt Nam trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử dân tộc
-         Hình thành và bồi dưỡng thái độ yêu thích nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử giáo dục cho sinh viên
-         Hình thành ở sinh viên kỹ năng nghiên cứu, phân tích, so sánh những sự kiện, hiện tượng lịch sử để có được những nhận xét, đánh giá khách quan, phù hợp

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên đã có những kiến thức cơ bản về giáo dục học

Hình thức đánh giá: 

1.      Tiêu chuẩn đánh giá:
·        Kiểm tra giữa kỳ: 30%
·        Thi hết môn: 70%
2.      Thang điểm: 10

Tài liệu tham khảo: 

·        Nguyễn Đăng Tiến (chủ biên), Lịch sử giáo dục Việt Nam trước cách mạng tháng 8 – 1945, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995.
·        Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam thời cận đại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.
·        Hội khoa học kinh tế Việt Nam, Giáo dục Việt Nam 1945 – 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.
·        Lê Minh Quốc, Hỏi đáp giáo dục Việt Nam, NXB Trẻ, Tp.HCM, 2001.
·        Nguyễn Tiến Cường, Sự phát triển của giáo dục và chế độ thi cử ở Việt Nam thời phong kiến, , NXB Giáo dục, 1998.
·         Nguyễn Xuân, Những nhà giáo tiêu biểu trong lịch sử, , NXB Thanh Hóa, 2006.
·        Nguyễn Hữu Châu, Giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI, , NXB Giáo dục, 2007.
·        Đặng Quốc Bảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, NXB Giáo dục, 2008.
·        Nguyễn Thị Nga, Hồ Trọng Hoài, Quan niệm của Nho giáo về giáo dục con người, , NXB CTQG, 2003