Giáo dục học đại cương

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
3
Giảng viên phụ trách: 
Nguyễn Thành Nhân
Ngành QLGD: 
Cơ sở ngành
Bắt buộc
Ngành TLGD: 
Cơ sở ngành
Nội dung môn học: 

Học phần cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học và các khái niệm cơ bản của giáo dục học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội; những vấn đề lý luận về triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục; quan điểm, chiến lược phát triển giáo dục và việc tổ chức thực hiện họat động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
 

Mục tiêu môn học: 

1-      Mục tiêu môn học
6.1-          Về kiến thức và kỹ năng:
-         Giúp sinh viên nắm được 1 cách có hệ thống những khái niệm khoa học, những phạm trù cơ bản của giáo dục học cũng như nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu của khoa học này;
-         Hiểu và phân biệt chính xác, đầy đủ đối tượng của giáo dục và giáo dục học;
-         Nhận thức đúng đắn về tính chất, chức năng, vai trò của giáo dục đối với tiến trình phát triển của cá nhân cũng như đối với xã hội nói chung;
-         Nhận biết được các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách con người và biết được những con đường tổ chức hoạt động giáo dục có hiệu quả;
-         Rèn luyện kỹ năng phát hiện đựơc những vấn đề đặt ra cho hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay cũng như xu thế phát triển của giáo dục học trong giai đoạn mới.
6.2-          Về thái độ, hành vi:
-         Giúp cho sinh viên có được thái độ đúng đắn về vai trò quan trọng của việc nghiên cứu lý luận giáo dục học đối với việc tổ chức hoạt động giáo dục trong thực tiễn;
-         Làm cho sinh viên tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong công tác giáo dục hiện nay;
-         Từ đó tạo điều kiện cho sinh viên có hứng thú trong việc nghiên cứu và học tập Giáo dục học, giúp sinh viên xác định được trách nhiệm của mình trước các vấn đề của giáo dục đặt ra hiện nay mà sau này họ phải đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
 

Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên có kiến thức về Tâm lý học đại cương

Hình thức đánh giá: 

-       Kiểm tra giữa kỳ: 20%
 
-       Thi hết môn: 60%
 
-       Điểm quá trình học tập (thực hành - làm bài tập, nghiên cứu, thuyết trình): 20%
 
Thang điểm: 10/10
 
 

Tài liệu tham khảo: 

1- Tài liệu chính:
Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê: Giáo dục học đại cương, NXB Giáo dục,        1995, 1997.
Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt: Giáo dục học, NXB Giáo dục, 1987
Trần Thị Oanh (chủ biên): Giáo trình giáo dục học, NXB Đại học sư phạm, 2006.
Phạm Viết Vượng: Giáo dục học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000
2- Tài liệu tham khảo:
Đặng Quốc Bảo ( chủ biên ): Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai – vấn đề và giải pháp, NXB CTQG, 2004
Đặng Bá Lãm: GDVN những thập niên đầu thế kỷ XXI, chiến lược phát triển, NXB GD, 2003
Thái Duy Tuyên: Những vấn đề cơ bản của Giáo dục hiện đại, NXB GD, 1998.
RaJa Roy Singh: Nền Giáo dục cho thế kỷ 21 – những triển vọng của Châu Á Thái Bình Dương, Hà Nội, 1994
Alvin Toffler: Cú sốc tương lai: NXB Thanh Niên, 2002
Văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1996 đến nay….