Luật giáo dục

Trình độ: 
Đại học
Số tín chỉ: 
2
Giảng viên phụ trách: 
Kim Thị Dung
Nội dung môn học: 

Nắm vững vai trò, tính tất yếu của luật giáo dục, luật lao động trong bối cảnh đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. Hiểu rõ những khái niệm, nội dung cơ bản của luật giáo dục và luật lao động, các nghị định của chính phủ nhằm cụ thể hóa 2 bộ luật trên

Mục tiêu môn học: 

Nắm vững vai trò, tính tất yếu của luật giáo dục, luật lao động trong bối cảnh đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay
Hiểu rõ những khái niệm, nội dung cơ bản của luật giáo dục và luật lao động, các nghị định của chính phủ nhằm cụ thể hóa 2 bộ luật trên

Điều kiện tiên quyết: 

 
 Không  
 
 
 

Hình thức đánh giá: 

Thảo luận thuyết trình: 20%
Kiểm tra giữa kì: 20%
Thi kết thúc học phần: 60%

Tài liệu tham khảo: 

1. Luật giáo dục, NXB chính trị Quốc gia Hà Nội – 2005
2. Luật Lao động, NXB Thống kê, Hà Nội – 2007
3. Nghị định chính phủ (qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GD)